TEATRO METASTASIO
Prato

16 dicembre 2019

GINO PAOLI E DANILO REA

Teatro Metastasio
21:15